میراث جهانی بیایان لوت

تاریخ: 14 اردیبهشت 1399

تهیه امکانات ورزشی برای دو روستا توسط خیرین حوزه گردشگری

به گزارش روابط عمومی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت، در راستای آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از ارزش های میراث جهانی بیابان لوت، امکانات ورزشی برای دو روستای شفیع آباد و ده سیف توسط خیرین حوزه گردشگری بیابان لوت تهیه گردید.