میراث جهانی بیایان لوت

تاریخ: 01 فروردین 1399

تبریک آعاز سال نو و بهار طبیعت

آغاز سال نو و بهار طبیعت بر همه دوستداران میراث جهانی بیابان لوت مبارک باد. شگفتی ها، زیبایی ها، پاکی و صفای بیابان لوت را برای همگی آرزومندیم. 
روابط عمومی پایگاه میراث جهانی بیابان لوت