ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399

نماوای فارسی میراث جهانی بیابان لوت. با تشکر از آرمان شاکری، حمید مجتهدی و فرهنگ خاتمی

Short Video of the Lut Desert World Heritage Site in Persian. Thanks to Arman Shakeri, Hamid Mojtahedi and Farhang Khatami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماوای انگلیسی میراث جهانی بیابان لوت 

Short Video of the Lut Desert World Heritage Site in English